Stavebný dozor

Požiadať o nezáväzné ponuky

  Typ stavby, projektu

  Popis zákazky

  Pripojiť súbory (foto, projekt, náčrt, požiadavky na podklady, podmienky predkladania ponúk...)


   
  Vyplňte len to, čo viete. Dopyt môžete odoslať aj v prípade neúplných polí!

   

   

   

   

  Kontaktné údaje


   
  Súhlasímobchodnými podmienkami a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov / nové okno *

  Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
   

    * povinné


  V rámci objednávky sa vám ozveme a potrebné údaje doplníme.

  Určené pre: Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obchodné, kancelárske, spoločenské, kultúrne a sakrálne objekty | Priemyselné a hospodárske stavby | …

  Čo všetko môžete dopytovať?  | Nechajte, aby na vašu stavbu dozeral nezávislý stavebný dozor. | Dohliadne na súlad projektovej dokumentácie a realizácie stavby, jednotlivé technologické procesy a dodržiavanie noriem a predpisov | Dohliadne tiež na použitie predpísaných alebo vhodnejších materiálov, lacnejších technológií a ustráži hospodárnosť nákupov, najmä kontroluje množstvo a ceny fakturovaných položiek tak, aby boli v súlade s dohodami medzi realizátorom a investorom | …

  Mini slovník/ Stavebný dozor: Dozorovanie stavby, odborný dozor výstavby, stavba pod dohľadom, drobnohľad, preberanie stavebných konštrukcií pred realizáciou, energetická náročnosť budov. Cena stavebného dozoru, stavbyvedúci, skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúcého a stavebného dozoru, SV a SD, zoznam stavebných dozorov a stavbyvedúcich. Slovenská komora stavebných inžinierov, autorizácia a odborné skúšky, členstvo, osvedčenia a pečiatky od SKSI, výkon činnosti, pozastavenie výkonu činnosti. Stavebná komora, fakulta, stavebný odbor, odbornosť, spracovanie rozpočtov a individuálnych kalkulácií stavieb. Dopravné inžinierstvo a projektovanie stavieb, prehľad odborníkov venujúcich sa dozoru stavieb, sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby.

  Zaručuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavbe, služby nezávislého stavebného dozoru a technického dozoru investora, povinnosť zabezpečenia si stavebného dozoru ukladá stavebný zákon aj pri svojpomocnej výstavbe. Kontrola položkového rozpočtu, účasť na kontrolných dňoch, dodržiavanie harmongramu prác, jednanie s projektantom v mene investora. Zápis v stavebnom denníku a jeho kontrolovanie, odsúhlasenie súpisu prevedených prác, podklad pre fakturáciu dodávateľov. Dodržiavanie platných technických predpisov a prevzatie časti diela postupne až po celkové ukončené dielo. Záverečné vyúčtovanie prevedenia prác, kontrola chýb a nedorobkov z preberacieho protokolu. Kompletizácia dokumentov od dodávateľa, príprava na kolaudáciu. Statika stavby, stavebné povolenie, vyjadrenia.