Odborné prehliadky

Odborné prehliadky

Odborné prehliadky v bd
Odborné prehliadky v bd

Revízie, odborné prehliadky a skúšky v bytových domoch…

Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overení na spoločných zariadeniach bytového domu a vo všetkých objektoch…

Odborné prehliadky elektroinštalácie, bleskozvodov, plynové rozvody, požiarna ochrana, meradlá, výťahy…

Revízie, odborné prehliadky a skúšky v bytových domoch…

Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overení na spoločných zariadeniach bytového domu a vo všetkých objektoch…

Odborné prehliadky elektroinštalácie, bleskozvodov, plynové rozvody, požiarna ochrana, meradlá, výťahy…

Revízie elektriky, Odborná prehliadka elektroinštalácie…

Pravidelné revízne skúšky rozvodov elektroinštalácie v bytovom dome, revízie elektriky v spoločných priestorov  a stupačkového vedenia…

Komplexné preverenie elektrickej inštalácie autorizovaným revíznym technikom, zákl. údržba.

Revízie elektriky, Odborná prehliadka elektroinštalácie…

Pravidelné revízne skúšky rozvodov elektroinštalácie v bytovom dome, revízie elektriky v spoločných priestorov  a stupačkového vedenia…

Komplexné preverenie elektrickej inštalácie autorizovaným revíznym technikom, zákl. údržba.

Revízie sústavy bleskozvodov bytového domu, budovy…

Vykonanie meraní a kontrola funkčnosti bleskozvodu bytového domu. Meranie uzemnenia, kontrola svoriek, spojov a celkového stavu bleskozvodu.

Pravidelné revízie bleskozvodov, posúdenie stavu ochrany pred bleskom…

Revízie sústavy bleskozvodov bytového domu, budovy…

Vykonanie meraní a kontrola funkčnosti bleskozvodu bytového domu. Meranie uzemnenia, kontrola svoriek, spojov a celkového stavu bleskozvodu.

Pravidelné revízie bleskozvodov, posúdenie stavu ochrany pred bleskom…

Základná údržba v rámci odbornej prehliadky, revízie…

Základná údržba obsahuje kontrolu všetkých spojov, ich dotiahnutie, funkčnosť, premazanie špeciálnym kontaktným sprejom…

Základné prečistenie spojov od prachu a nečistôt, pri zistení porúch je výstupom návrh riešení.

Základná údržba v rámci odbornej prehliadky, revízie…

Základná údržba obsahuje kontrolu všetkých spojov, ich dotiahnutie, funkčnosť, premazanie špeciálnym kontaktným sprejom…

Základné prečistenie spojov od prachu a nečistôt, pri zistení porúch je výstupom návrh riešení.

Revízie plynového rozvodu a plynových zariadení…

Pravidelné revízie plynových zariadení, kontrola rozvodov plynu v spoločných priestoroch bytovky a kontrola plynových spotrebičov v bytoch…

Kontrola tlaku plynu, tesnosť plynovodu, spoje, uchytenie, označenie, pripojenie a odvod spalín…

Revízie plynového rozvodu a plynových zariadení…

Pravidelné revízie plynových zariadení, kontrola rozvodov plynu v spoločných priestoroch bytovky a kontrola plynových spotrebičov v bytoch…

Kontrola tlaku plynu, tesnosť plynovodu, spoje, uchytenie, označenie, pripojenie a odvod spalín…

Požiarna ochrana, kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov…

Pravidelná kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov…

Kontrola komínov, stav, funkčnosť komínov a vykonávanie pravidelného čistenia…

Požiarna ochrana, kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov…

Pravidelná kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov…

Kontrola komínov, stav, funkčnosť komínov a vykonávanie pravidelného čistenia…

Výťahy, pravidelné odborné prehliadky a úradné skúšky…

Pravidelné prehliadky a skúšky výťahov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Odborné prehliadky a odborné skúšky…

Vykonanie odborných skúšok po generálnych opravách výťahu a opakované úradné skúšky.

Výťahy, pravidelné odborné prehliadky a úradné skúšky…

Pravidelné prehliadky a skúšky výťahov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Odborné prehliadky a odborné skúšky…

Vykonanie odborných skúšok po generálnych opravách výťahu a opakované úradné skúšky.

Úradné overovanie meradiel spotreby SV, TÚV a tepla…

Pravidelné overenie funkčnosti meradiel spotreby teplej vody, studenej vody a meradiel tepla…

Opakované úradné metrologické overovania a repasácia vodomerov teplej a studenej vody podľa zákona o metrológii a zákona o tepelnej energetike…

Úradné overovanie meradiel spotreby SV, TÚV a tepla…

Pravidelné overenie funkčnosti meradiel spotreby teplej vody, studenej vody a meradiel tepla…

Opakované úradné metrologické overovania a repasácia vodomerov teplej a studenej vody podľa zákona o metrológii a zákona o tepelnej energetike…

Revízie, odborné prehliadky a skúšky v bytových domoch…

Pravidelné odborné prehliadky, revízie a skúšky spoločných zariadení, kontrola plynových rozvodov…

Revízie elektroinštalácie a bleskozvodu. Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, prehliadky a záťažové skúšky výťahov…

Revízie, odborné prehliadky a skúšky v bytových domoch…

Pravidelné odborné prehliadky, revízie a skúšky spoločných zariadení, kontrola plynových rozvodov…

Revízie elektroinštalácie a bleskozvodu. Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, prehliadky a záťažové skúšky výťahov…

Zákazníkmi overení dodávatelia

Zákazníkmi overené portfólio dodávateľov

Vysvedčenie za odvedenú prácu!

Odborné prehliadky Bratislava