Geodetické práce

Geodetické práce

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Geodetické práce / Vytýčenie hranice pozemku v súkromnom vlastníctve a vytýčenie stavby. Číslo parcely: 1544/5, 1543/6. Vytýčenie novej hranice pozemku, oddelenie časti pozemku, vypracovanie vytyčovacieho náčrtu, vytýčenie stavby a inžinierskych sieti. Geometrický plán na úpravu hranice a na rozdelenie pozemku. Porealizačné zameranie stavby. Požiadavky: Vytyčovacie body označiť kovovými vytyčovacími kolíkmi.


   Prikladám fotky pozemku, náčrt hraníc…

   Čo dopytovať?

   Geodetické práce, rozdelenie pozemku, zameranie stavby…


   Vyhotovenie geometrických plánov na majetkoprávne usporiadania pozemkov a stavieb | Oddelenie pozemku | Kolaudácia stavby | Zameranie rozostavanej stavby | Zriadenie vecné bremena | Výpočty plôch | Grafická identifikácia E-KN | C-KN a skutkového stavu v teréne | Vytýčenie hraníc pozemkov | Zriaďovanie vytyčovacích sietí | Vytýčenie stavebných objektov | Kontrolné merania | Podklady pre projekčnú činnosť | Tvorba účelových máp | Meranie a tvorba digitálnych máp | Zameranie vytýčených inžinierskych sietí | Porealizačné zameranie stavby | Digitálny model terénu | Technická nivelácia | Meranie posunov a zosuvov | …

   Užitočný odkaz: Zemné práce, úprava terénu pre stavbu


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Stavba rodinného domu Košice

   Určené pre


   Geodetické práce | Inžinierska geodézia | Pre súkromné osoby | Obce a školy | Stavebné firmy | Developerov | Architektov a projektantov | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Kataster nehnuteľností – IS obsahujúci zoznam nehnuteľností, čísla parciel a popis ich tvaru, rozmerov a polohy. V katastri sa evidujú katastrálne územia, pozemky vymedzené hranicou, stavby, byty, nebytové priestory, vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, vecné bremená, záložné práva, predkupné, nájomné práva a správa majetku štátu a obcí členené do katastrálnych území. Pozemky – sa na katastri evidujú ako parcely registra “C” a “E”. Parcela registra C – je pozemok na katastrálnej mape, oddelený vlastníckou hranicou od ostatných pozemkov. Parcela registra E- pozemok ktorého sa vlastnícke hranice nezachovali a na určenie jeho presnej polohy treba nové vytýčenie geodetom alebo vyhotovenie geometrického plánu na obnovu pôvodných parciel.

   Stavba – sa v katastri nehnuteľnosti eviduje iba taká, ktorá má základy pevne spojené so zemou a jej hranicou je vertikálny prienik stavby so zemským povrchom. Katastrálny operát – dokumentácie, archív materiálov obsahujúci 1. súbor geodetických informácií – mapy určeného operátu, katastrálne mapy, zoznam súradníc, geometrické plány… 2. súbor popisných informácií – listy vlastníctva, zbierky listín potvrdzujúce práva k nehnuteľnostiam, údaje o evidovaných pozemkoch, stavbách…,  pozemkové knihy. Katastrálne operát je verejný, môžeme do neho nahliadať a robiť si výpisy, poznámky, náčrty.


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Zariaďujete nehnuteľnosť? Zadaj dopyt…

    Moderné kuchynské linky na mieru…

    Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…